The Royal Hostel

Tashkent, shivli 1, 16100084ТашкентУзбекистан
Хостел